Return to ads
All categories
Community
Community - Other Ads
May Phat Dien - May Phat Dien Xuat Nhap Khau Sbmpower

May Phat Dien - May Phat Dien Xuat Nhap Khau Sbmpower

Posted by akita
Posting ads for 8 years

Công ty chúng tôi th??ng xuyên cung c?p, l?p ??t máy phát ?i?n v?i công su?t t? 5KVA ??n 2500KVA cho các ngành B?u chính vi?n thông, ?i?n l?c, Kho b?c, Ngân hàng, các nhà máy công nghi?p trong ph?m vi c? n??c. Bên c?nh s?n ph?m máy phát ?i?n SBMPOWER® ???c l?p ráp t?i Vi?t Nam v?i các linh ki?n nh?p kh?u t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng nh? M?, Pháp, ??c và ý… Ngoài ra chúng tôi còn nh?p kh?u ??ng b? các loai máy phát ?i?n v?i các th??ng hi?u n?i ti?ng sau ?ây:

mtu Honda Isuzu Deutz Perkins Cummins Man Mitsubishi

Máy Phát ?i?n Sbmpower - Máy Phát ?i?n Nh?p Kh?u

Reply to this ad
Recently viewed ads
Saved ads
Please log in to browse your saved adverts or sign up if you don't have an account yet.
Popular Stuff